Data Rtm Desa Syakin Pbi, Kecamatan Kintamani Lanjutan

  • 24 Agustus 2016
Data RTM Desa Syakin PBI, Kecamatan Kintamani Lanjutan
  • 24 Agustus 2016

Artikel Lainnya

Cari Artikel

 
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000824727835 1579075434010510 NI WAYAN SUKRANI 3/1/1994 0:00 A3
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000824736238 1710522912604240 I NENGAH SUARA 12/1/1977 0:00 P
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000824736341 1710522912604240 NI NYOMAN KANIS 10/1/1977 0:00 I
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000824736879 1710522912604240 I GEDE SUPER 5/1/1996 0:00 A1
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000824737329 1710522912604240 I KADEK JOHAN 2/1/2000 0:00 A2
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000824737353 1710522912604240 NI KOMANG ARISANTI 5/1/2009 0:00 A3
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000824737746 1710522912604240 NI KETUT ARI SINTA 5/1/2009 0:00 A4
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000824747938 5862609528698280 I NYOMAN KUMPUL 11/1/1974 0:00 P
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000824748748 5862609528698280 NI RASMIATI 1/1/1974 0:00 I
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000824748895 5862609528698280 NI DARMI 2/1/1994 0:00 A1
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000824749345 5862609528698280 I KOMANG EKA DARMA 4/1/2003 0:00 A2
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000824750741 5862609528698280 I KETUT ARNAWAN 6/1/2008 0:00 A3
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000824757388 6000250351002710 I KETUT MANDRA 2/1/1950 0:00 P
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000824758547 6000250351002710 NI KETUT MISI 1/1/1955 0:00 I
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000824759291 6000250351002710 I NYOMAN PINTER 7/1/1970 0:00 A1
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000824766118 6239011871763670 I KADEK JUDAN 1/1/1973 0:00 P
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000824767029 6239011871763670 NI NYOMAN TETEG 12/1/1978 0:00 I
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000824767661 6239011871763670 I MADE DARMAYASA 8/1/1999 0:00 A1
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000824767896 6239011871763670 I KOMANG YOGA ARSANA 1/1/2001 0:00 A2
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000824767997 6239011871763670 I KETUT RUBEN 6/1/2007 0:00 A3
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000824768043 6239011871763670 I PUTU YASA 10/1/2009 0:00 A4
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000824770124 6264944884375320 I NYOMAN SUKRATA 12/1/1975 0:00 P
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000824770315 6264944884375320 NI LUH SADI 12/1/1980 0:00 I
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000824771845 6264944884375320 NI WAYAN KARMINI 7/1/1999 0:00 A1
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000824771891 6264944884375320 I KADEK JODIANA 11/1/2000 0:00 A2
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000824772069 6264944884375320 I KOMANG ERIKNA 7/1/2003 0:00 A3
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000824772644 6281446153486530 I NYOMAN DANA 12/1/1955 0:00 P
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0000824773937 6281446153486530 NI NENGAH MERET 12/1/1960 0:00 I
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0001055024739 6082125305380270 I NYOMAN SUAR 7/1/1979 0:00 P
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0001055024741 6082125305380270 NI KETUT RANIS 8/1/1983 0:00 I
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0001055024752 6082125305380270 I WAYAN RENCANA 3/1/2002 0:00 A1
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0001055024763 6082125305380270 I KADEK DARMA PUTRA 12/1/2009 0:00 A2
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0001055024774 6212541989463990 I MADE TIKEN 12/1/1960 0:00 P
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0001055024785 6212541989463990 NI NENGAH AGET 10/1/1965 0:00 I
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0001055024818 7353238056865440 I MADE MERESNA 6/1/1970 0:00 P
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0001055024829 7353238056865440 NI LUH KENTEL 8/1/1976 0:00 I
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0001055024831 7353238056865440 I WAYAN SUDI 7/1/1998 0:00 A1
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD BATIH BANJAR BATIH 0001055024842 7353238056865440 I MADE YOKI 4/1/1999 0:00 A2
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKI BANJAR SIYAKIN 0000824751876 5920604495220210 I MADE NADI 7/1/1980 0:00 P
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKI BANJAR SIYAKIN 0000824751955 5920604495220210 NI WAYAN KARSINI 12/1/1980 0:00 I
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKI BANJAR SIYAKIN 0000824752034 5920604495220210 NI LUH NIK SUKERTI 5/1/1998 0:00 A1
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKI BANJAR SIYAKIN 0000824752607 5920604495220210 I MADE SURYANTO 7/1/2000 0:00 A2
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822957355 3394429287011070 I NYOMAN SUANDA 12/1/1948 0:00 P
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822957851 3394429287011070 NI NENGAH SALIN 12/1/1951 0:00 I
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822958255 3394429287011070 I MADE SEPON 12/1/1983 0:00 A1
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822958661 3394429287011070 I KETUT PINTER 12/1/1984 0:00 A2
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822958762 3394429287011070 NI NYOMAN MUNCIT 12/1/1986 0:00 A3
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822966693 3549314400989540 I MADE SUPARTA 12/1/1986 0:00 P
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822967064 3549314400989540 NI NYOMAN WARNIASIH 12/1/1990 0:00 I
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822967097 3549314400989540 I GEDE WADI JUNIANTARA 11/1/2007 0:00 A1
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822967255 3570608846499530 NI LUH DARMI 7/1/1974 0:00 P
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822967301 3570608846499530 I GEDE ARIAWAN 7/1/2007 0:00 A1
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822967749 3570608846499530 I KADEK ADIARSA 8/1/2008 0:00 A2
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822984243 3962563265423900 I KETUT SUTA 12/1/1958 0:00 P
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822984603 3962563265423900 NI WAYAN URIP 12/1/1960 0:00 I
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822984838 3962563265423900 NI KOMANG MURNI 12/1/1984 0:00 A1
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822984985 3962563265423900 I KETUT RAJIN 12/1/1999 0:00 A2
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822993704 4149231132270030 I WAYAN SUADRI 6/1/1973 0:00 P
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822994031 4149231132270030 NI KETUT MADIK 7/1/1978 0:00 I
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822994288 4149231132270030 NI WAYAN RIRIN 3/1/1998 0:00 A1
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822994582 4149231132270030 NI WAYAN PARTA 9/1/2000 0:00 A2
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823030637 4260934646907080 I WAYAN SUKA 12/1/1973 0:00 P
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823030817 4260934646907080 NI NYOMAN SELAMAT 12/1/1973 0:00 I
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823031875 4260934646907080 NI PUTU DANUASIH 8/1/2009 0:00 A1
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823032472 4260934646907080 NI SIMPEN 12/1/1950 0:00 T1
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823032944 4260934646907080 NI NYOMAN SUCI 7/1/1975 0:00 T2
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823033833 4260934646907080 I KETUT CARIK 9/1/1991 0:00 T3
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823033888 4344141044445960 I NENGAH RIPIN 12/1/1948 0:00 P
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823034114 4344141044445960 NI KETUT ASRI 12/1/1949 0:00 I
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823043529 4562583078882240 I WAYAN TARSIM 12/1/1978 0:00 P
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823044644 4562583078882240 NI WAYAN NISTRI 1/1/1978 0:00 I
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823046073 4562583078882240 NI KADEK DESI ULANDARI 12/1/2002 0:00 A1
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823046321 4562583078882240 I KOMANG TRIMAYASA 10/1/2005 0:00 A2
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823047333 4562583078882240 I MADE WAHYU 11/1/2010 0:00 A3
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823061665 4868165715808240 I GEDE ASTIAWAN 2/1/1992 0:00 P
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823062475 4868165715808240 NI LUH SIMPEN 6/1/1994 0:00 I
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823062903 4868165715808240 NI PUTU TANIA SANTIANI 12/1/2010 0:00 A1
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823106068 5614076972351600 I NYOMAN SINGEN 12/1/1970 0:00 P
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823106114 5614076972351600 NI MADE PUTRI 12/1/1974 0:00 I
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823106643 5614076972351600 I WAYAN SUARDANA 12/1/1992 0:00 A1
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823106676 5614076972351600 I MADE BUDA 12/1/1993 0:00 A2
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823106709 5614076972351600 I NYOMAN SUARTA 12/1/2000 0:00 A3
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823106957 5637080818784980 I NYOMAN SUDARSANA 12/1/1980 0:00 P
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823107734 5637080818784980 NI LUH PRICET 12/1/1984 0:00 I
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823107982 5637080818784980 I WAYAN BUDI PRANATA 12/1/2007 0:00 A1
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823115924 5709665766582230 I MADE PUNIA 12/1/1970 0:00 P
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823117241 5709665766582230 NI MADE PURI 12/1/1973 0:00 I
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823118668 5709665766582230 I MADE BUDIARSANA 12/1/1992 0:00 A1
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823119491 5709665766582230 I NYOMAN MULIANA 12/1/1995 0:00 A2
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823119524 5709665766582230 NI KETUT RINA WATI 12/1/1999 0:00 A3
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823120997 5709665766582230 NI WAYAN DARI 1/1/2010 0:00 A4
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823182276 1896284562784340 I KADEK DARMA 12/1/1980 0:00 P
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823182298 1896284562784340 NI MADE SEKAR 12/1/1983 0:00 I
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823183108 1896284562784340 NI WAYAN SUTARI 3/1/2000 0:00 A1
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823183378 1896284562784340 NI MADE BUDIANI 6/1/2006 0:00 A2
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823183503 1896284562784340 I NYOMAN WIDIANA 7/1/2008 0:00 A3
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823187744 1917772286821800 I WAYAN WARKA 12/1/1970 0:00 P
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823188003 1917772286821800 NI NENGAH TANTRI 12/1/1975 0:00 I
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823189847 1917772286821800 NI LUH REDIATI 7/1/1996 0:00 A1
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823191142 1917772286821800 I MADE SUPARTA 7/1/1998 0:00 A2
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824147976 6844301636186430 I NENGAH SUBA 7/1/1968 0:00 P
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824148303 6844301636186430 NI NYOMAN BERATI 7/1/1970 0:00 I
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824148369 6844301636186430 NI KETUT SUPEBRI 2/1/2003 0:00 A1
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824148437 6844301636186430 I WAYAN MENTIL 12/1/1940 0:00 T1
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824164198 7227185085963090 I MADE SURIYANTIKA 12/1/1985 0:00 P
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824164839 7227185085963090 NI NYOMAN PASTI 12/1/1986 0:00 I
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824164997 7227185085963090 I GEDE DARMAWAN 4/1/2003 0:00 A1
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824165054 7227185085963090 I KADEK ARISTANA 3/1/2010 0:00 A2
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824169824 7288070547048070 I NENGAH RAI 12/1/1935 0:00 P
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824170004 7288070547048070 NI WAYAN MANIS 12/1/1934 0:00 I
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824171231 7288070547048070 I KETUT DOPI 12/1/1988 0:00 T1
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824171365 7288070547048070 NI WAYAN RENI 12/1/1992 0:00 T2
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824174504 7431573987148850 I WAYAN RIDIN 10/1/1957 0:00 P
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824174717 7431573987148850 NI NELON 11/1/1959 0:00 I
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824174954 7431573987148850 NI WAYAN PASTI 6/1/1996 0:00 A1
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824174987 7463361047807760 I WAYAN KARI 7/1/1950 0:00 P
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824175235 7463361047807760 NI WAYAN TEBEL 12/1/1955 0:00 I
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824175292 7463361047807760 I NYOMAN SANTA 7/1/1983 0:00 A1
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824180488 7718628134605760 I NENGAH KAREN 12/1/1962 0:00 P
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824180635 7718628134605760 NI NYOMAN PINTI 12/1/1965 0:00 I
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824180692 7718628134605760 NI PUTU KAREN 12/1/1967 0:00 I
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824181838 7718628134605760 I WAYAN MOYO 12/1/1932 0:00 T1
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824210199 8207494193282770 I WAYAN SUKADANA 12/1/1978 0:00 P
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824210302 8207494193282770 NI KETUT PUSPA 12/1/1979 0:00 I
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824210447 8207494193282770 I GEDE JULIANTARA 9/1/1997 0:00 A1
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824210616 8207494193282770 I KADEK KARDIAWAN 3/1/2010 0:00 A2
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824216927 8386276508013650 I WAYAN KARSA 12/1/1984 0:00 P
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824217805 8386276508013650 NI WAYAN RANGKI PARTIWI 12/1/1985 0:00 I
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824218288 8386276508013650 I PUTU RAHMAN RAIDITIA 3/1/2009 0:00 A1
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824218896 8386276508013650 I KADEK JANUARTA 1/1/2011 0:00 A2
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824238088 8808226973537090 I WAYAN GERINDA 12/1/1940 0:00 P
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824238224 8808226973537090 NI NYOMAN SUTI 12/1/1942 0:00 I
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824238279 8808226973537090 I GEDE MERDIAH 7/1/1985 0:00 A1
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824242094 9002685909293350 NI NYOMAN PIYEK 12/1/1965 0:00 P
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824243062 9002685909293350 I MADE DAWAN 12/1/1990 0:00 A1
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824243387 9002685909293350 SUBUDIANA 12/1/2000 0:00 A2
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824244974 9192132630477480 I NENGAH SUKRA 12/1/1950 0:00 P
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824245435 9192132630477480 NI LUH WIDIASIH 12/1/1992 0:00 A1
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824245558 9192132630477480 NI NYOMAN WIDARI 12/1/1996 0:00 A2
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824245841 9213796436308500 I MADE MERTA 12/1/1960 0:00 P
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824245975 9213796436308500 NI WAYAN NYERAWI 12/1/1964 0:00 I
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824246278 9213796436308500 I MADE SUKADANA 12/1/1989 0:00 A1
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824246357 9213796436308500 NI NYOMAN SUAMI 12/1/1992 0:00 A2
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824246785 9213796436308500 NI KETUT PASTI 12/1/1994 0:00 A3
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824247202 9213796436308500 I WAYAN KERTAWAN 12/1/1996 0:00 A4
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824712006 1091716934001620 I WAYAN SANTRA 12/1/1963 0:00 P
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824712063 1091716934001620 NI NYOMAN GENAH 12/1/1965 0:00 I
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824712816 1091716934001620 I MADE SUKANADI 12/1/1987 0:00 A1
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824712851 1091716934001620 I NYOMAN SUKADANA 12/1/1992 0:00 A2
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824713029 1091716934001620 NI BUGBUG 12/1/1940 0:00 T1
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824713457 1171852433257190 I KETUT SIADA 12/1/1978 0:00 P
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824714302 1171852433257190 NI MADE KARSINI 12/1/1978 0:00 I
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824715167 1171852433257190 I GEDE ARYA 7/1/2001 0:00 A1
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824715551 1171852433257190 I NYOMAN GEREH 12/1/1942 0:00 T1
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824715988 1171852433257190 I NYOMAN SIADI 7/1/1974 0:00 T2
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824730039 1617524009488250 NI WAYAN WARCA 12/1/1970 0:00 P
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824731154 1617524009488250 I KADEK SUKARTA 9/1/1994 0:00 A1
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824732302 1617524009488250 I NYOMAN GELGEL 9/1/2005 0:00 A2
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824764566 6106778445731530 I GEDE BUDA 12/1/1973 0:00 P
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824764735 6106778445731530 NI LUH SADIANI 12/1/1976 0:00 I
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824764948 6106778445731530 NI PUTU JUNIARTINI 7/1/2001 0:00 A1
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824765051 6106778445731530 I MADE SEDANA 12/1/2003 0:00 A2
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824765095 6106778445731530 I KOMANG BUDIARTANA 7/1/2008 0:00 A3
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824765231 6106778445731530 NI CIRTA 12/1/1942 0:00 T1
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824782713 6544345420407690 I NENGAH PAING 7/1/1953 0:00 P
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824783398 6544345420407690 NI NENGAH MUNTIS 7/1/1953 0:00 I
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824783681 6544345420407690 I KETUT KANCIL 12/1/1985 0:00 A1
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824784164 6544345420407690 I KOMANG BUDIARTA 12/1/1992 0:00 A2
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824784434 6544345420407690 I KETUT FERI ARTAYASA 7/1/1998 0:00 A3
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIAKIN BANJAR SIYAKIN 0001055024717