Data Rtm Desa Syakin Pbi, Kecamatan Kintamani Lanjutan

  • 24 Agustus 2016
Data RTM Desa Syakin PBI, Kecamatan Kintamani Lanjutan
  • 24 Agustus 2016

Artikel Lainnya

Cari Artikel

 
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822951314 3288541146678790 I WAYAN SELAMAT 12/1/1970 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822951516 3288541146678790 NI KETUT NGENU 12/1/1973 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822952326 3288541146678790 I NYOMAN DARMAWAN 12/1/1992 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822952721 3288541146678790 NI KETUT SARI 12/1/1995 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822953169 3288541146678790 I MADE DANA 12/1/2001 0:00 A3  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822953305 3309071087482560 I NENGAH BUDA 12/1/1979 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822953496 3309071087482560 NI WAYAN SARI 12/1/1980 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822954396 3309071087482560 NI WAYAN JULIANTARI 7/1/1999 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822954486 3309071087482560 I NENGAH WARDIKA 9/1/2001 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822955026 3364364501860250 I NYOMAN MARNA 12/1/1974 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822955994 3364364501860250 NI MADE GENTANI 12/1/1975 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822956106 3364364501860250 I KADEK SUTARMAN 7/1/1997 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822956679 3364364501860250 I NYOMAN SASTRA 9/1/1999 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822958795 3466803773665140 I WAYAN SUKRA 12/1/1937 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822958885 3466803773665140 NI BAWAK 9/1/1940 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822959111 3466803773665140 I WAYAN BAGIA 7/1/1981 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822959706 3466803773665140 NI KADEK IDA PARTININGSIH 6/1/1983 0:00 T1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822959987 3466803773665140 I WAYAN WAGEDANA 3/1/1992 0:00 T2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822960281 3501477037183790 I NYOMAN NGAWIT 12/1/1979 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822960358 3501477037183790 NI LUH RITEP 7/1/1981 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822961293 3501477037183790 I GEDE SUKRAWAN 12/1/2000 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822961449 3501477037183790 NI KADEK PURNIASIH 12/1/2001 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822961956 3501477037183790 NI KOMANG SUKRENI 10/1/2004 0:00 A3  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822965174 3547729559465890 I WAYAN DAWIN 12/1/1938 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822965916 3547729559465890 NI NENGAH LUNGA 12/1/1941 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822966129 3547729559465890 NI WAYAN BEBEL 12/1/1948 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822971788 3595231882327160 I KETUT KANDIA 12/1/1950 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822972565 3595231882327160 NI KETUT RIWI 12/1/1950 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822972611 3595231882327160 NI MADE MANUH 12/1/1971 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822973421 3595231882327160 NI NYOMAN CANDRI 12/1/1931 0:00 T1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822974409 3684236491259770 I NYOMAN MERTA 7/1/1945 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822975219 3684236491259770 I MADE ARDANA 5/1/1994 0:00 T1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822975254 3694333963942840 NI NYOMAN SINDER 12/1/1971 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822976323 3694333963942840 NI NYOMAN WATI 12/1/1996 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822976413 3694333963942840 I KETUT WARTA 12/1/1999 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822976626 3785138152900960 I KETUT SARENG 3/1/1976 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822978077 3785138152900960 NI NYOMAN NAMA 5/1/1979 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822978189 3785138152900960 I WAYAN TIARA 2/1/2002 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822978393 3785138152900960 I NYOMAN RUDIAWAN 3/1/2004 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822979416 3785138152900960 I KETUT WIRANTO 4/1/2006 0:00 A3  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822982116 3927954415595270 I KETUT RIMPEN 12/1/1980 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822982948 3927954415595270 NI WAYAN NANI 12/1/1984 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822983038 3927954415595270 NI LUH PUTU SERIANITA 9/1/1999 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822983062 3927954415595270 NI KADEK REMPINI 4/1/2001 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822983128 3927954415595270 I KOMANG ARJUN 7/1/2003 0:00 A3  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822983196 3943862964234860 I WAYAN PARNYA 12/1/1978 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822983668 3943862964234860 NI KADEK BUDARTINI 7/1/1984 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822983725 3943862964234860 I GEDE MAS GUNAWAN 10/1/2009 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822984129 3943862964234860 NI KETUT TUTUP 12/1/1950 0:00 T1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822985672 4000058312177670 I KADEK MASTRA 12/1/1986 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822986302 4000058312177670 NI LUH SERNI 7/1/1989 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822986504 4000058312177670 NI WAYAN SARTI 4/1/2010 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822986537 4069245947416730 I GEDE MERJANA 12/1/1975 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822987235 4069245947416730 NI KETUT SARENG 12/1/1981 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822987371 4069245947416730 I PUTU AGUS MARIANA 12/1/2000 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822987652 4069245947416730 NI KADEK DARMINI 7/1/2003 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822988653 4069245947416730 I NYOMAN ARDIKA 9/1/2010 0:00 A3  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822992152 4147989882920840 I KETUT SUARYA 12/1/1986 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822992894 4147989882920840 NI NYOMAN COMBOL 7/1/1986 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822993434 4147989882920840 I MADE SUECA 8/1/2006 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822997271 4223138922826800 I WAYAN WISNU 12/1/1957 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822997348 4223138922826800 NI SUP 12/1/1958 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822998305 4223138922826800 NI MADE BENTIR 12/1/1982 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000822999622 4223138922826800 I MADE ARIAWAN 12/1/1986 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823028962 4223138922826800 I MADE KUMPUL 12/1/1989 0:00 A3  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823038006 4354964353367740 I MADE SUARA 12/1/1980 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823038399 4354964353367740 NI NYOMAN SUMIATI 12/1/1982 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823038715 4354964353367740 NI LUH SUDIANTINI 7/1/2002 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823039301 4354964353367740 I KADEK MUSPADANA 6/1/2005 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823040763 4450557437807450 I GEDE KRATA 12/1/1989 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823041134 4450557437807450 NI KOMANG SUARNITI 12/1/1991 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823041898 4450557437807450 NI WAYAN JULI 7/1/2001 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823042956 4450557437807450 I MADE BUDIARTA 2/1/2003 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823043283 4450557437807450 NI NYOMAN SURYA 6/1/2008 0:00 A3  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823047704 4571722758992270 I GEDE WARSA 12/1/1980 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823049087 4571722758992270 NI NENGAH SUDARMI 12/1/1980 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823049886 4571722758992270 I WAYAN BUDIANA 12/1/1999 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823050268 4571722758992270 I KADEK WIDIANTARA 12/1/2003 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823050786 4578087901659410 I NYOMAN PARTA 12/1/1971 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823051271 4578087901659410 NI NYOMAN MILIH 12/1/1975 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823051484 4578087901659410 NI NYOMAN RETININGSIH 10/1/1993 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823051541 4578087901659410 NI KETUT RAPI 7/1/1997 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823051675 4578087901659410 I WAYAN SAMIANA 8/1/1999 0:00 A3  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823052799 4740506380462890 I KETUT NATA 7/1/1973 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823054983 4740506380462890 NI WAYAN RIWI 7/1/1976 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823055218 4740506380462890 I KOMANG BUDIARTA 7/1/1997 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823056693 4740506380462890 NI KETUT BUDIASIH 12/1/2001 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823056895 4740506380462890 I KETUT DARTA 12/1/1990 0:00 T2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823057413 4740506380462890 NI RIKA 12/1/1946 0:00 T1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823057547 4779066618569110 I KETUT RIBANG 12/1/1975 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823058019 4779066618569110 NI NYOMAN KEMBENG 7/1/1975 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823058098 4779066618569110 I KADEK ERMAYASA 4/1/1995 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823058425 4779066618569110 NI WAYAN ERIYASTINI 8/1/2001 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823063195 4902061578203980 I KADEK ARCANA 12/1/1980 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823064062 4902061578203980 NI KADEK ANTARI 12/1/1982 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823064624 4902061578203980 NI LUH EKA 6/1/2005 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823065074 4902061578203980 NI MADE SUDARMINI 5/1/2007 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823066086 4950075015751040 I WAYAN KODOK 12/1/1984 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823066795 4950075015751040 NI KETUT RESTIAWAN 12/1/1989 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823067998 4950075015751040 NI PUTU ARIANI 10/1/2003 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823068246 4950075015751040 NI MADE PARWATI 7/1/2007 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823068944 4950075015751040 I NYOMAN PARWATA 9/1/2009 0:00 A3  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823070024 4957019981043610 I WAYAN LANUS 1/1/1957 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823070878 4957019981043610 NI NYOMAN DARMINI 6/1/1970 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823071341 4957019981043610 NI LUH SUARI D 9/1/1993 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823071734 4957019981043610 NI KADEK ANGGAYANI 12/1/1998 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823072983 4957019981043610 NI KOMANG RASMINI 1/1/2002 0:00 A3  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823073433 4957019981043610 NI PUTU LE31325STIANI 5/1/2005 0:00 A4  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823075525 4957019981043610 NI MADE PUJIANI 7/1/2007 0:00 A5  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823075571 4958759452529650 I MADE PATREM 12/1/1980 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823076256 4958759452529650 NI LUH SURIANI 12/1/1982 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823076537 4958759452529650 I PUTU SUARDIKA 8/1/2004 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823076695 4958759452529650 NI KADEK JUNIARI 7/1/2006 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823076741 4958759452529650 NI NYARIM 12/1/1949 0:00 T1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823077753 4958759452529650 I NYOMAN EKA LONTO 12/1/1976 0:00 T2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823079406 4958759452529650 I WAYAN BANTAT 12/1/1983 0:00 T3  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823079474 4960567631888120 I NENGAH WIRKA 12/1/1963 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823079597 4960567631888120 NI LUH OPEN 8/1/1970 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823079891 4960567631888120 I MADE MUDARA 6/1/1991 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823080756 4960567631888120 NI NGARTI 12/1/1931 0:00 T1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823082253 5156190505640070 I NYOMAN MANDI 6/1/1958 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823082714 5156190505640070 I NENGAH PINPINAN 8/1/1983 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823083524 5156190505640070 I WAYAN DARMADI 10/1/1987 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823084334 5157921368454950 I NENGAH RAJIN 7/1/1980 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823084402 5157921368454950 NI LUH MANIS 7/1/1975 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823084716 5157921368454950 NI WAYAN BUDI 12/1/2002 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823085627 5157921368454950 NI NYOMAN SEKAR 9/1/2006 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823086775 5157921368454950 NI KETUT BELA 1/1/2008 0:00 A3  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823087473 5157921368454950 NI WAYAN LISNA 9/1/2010 0:00 A4  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823087653 5170123392254480 I NENGAH PAIT 12/1/1941 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823087743 5170123392254480 NI WAYAN PEROK 12/1/1946 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823088081 5224708121473880 I KETUT BONTOAN 12/1/1980 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823089576 5224708121473880 NI NYOMAN BUDIATI 12/1/1981 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823089712 5224708121473880 NI PUTU BUDIAJENG M 6/1/2005 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823090599 5350855599954760 I NYOMAN BINTAN 12/1/1959 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823090847 5350855599954760 I NENGAH KUPIT 12/1/1963 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823091916 5350855599954760 I GEDE KARMAN 9/1/1996 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823092118 5350855599954760 NI NYOMAN SURIYANTINI 6/1/1990 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823094201 5350855599954760 I KETUT CERITA 4/1/2005 0:00 A3  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823094335 5481761924067140 I NYOMAN ALUS 12/1/1968 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823094526 5481761924067140 NI NYOMAN REKIN 7/1/1973 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823095674 5481761924067140 I NENGAH ARI SESANA 5/1/1994 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823095729 5481761924067140 NI LUH NURIANI 8/1/2000 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823095775 5481761924067140 I PUTU ERA EDI 7/1/2010 0:00 A3  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823098137 5608738325462050 I WAYAN DARSANA 12/1/1969 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823098734 5608738325462050 NI PUTU KARTINI 12/1/1969 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823099511 5608738325462050 NI MADE KARTIASIH 8/1/1991 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823099915 5608738325462050 NI NYOMAN KARSIANI 9/1/1993 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823100501 5608738325462050 I WAYAN ARIAWAN 7/1/1995 0:00 A3  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823100646 5608738325462050 NI KADEK ARIANI 12/1/1997 0:00 A4  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823102233 5608738325462050 NI KOMANG SRIANI 8/1/1999 0:00 A5  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823102266 5608738325462050 I GEDE MARDIKA 5/1/2003 0:00 A6  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823102446 5608738325462050 I KETUT MERDANA 3/1/2005 0:00 A7  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823103278 5608738325462050 I KADEK BANGLI 4/1/2011 0:00 A8  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823103965 5609137756031860 I WAYAN SUANDA 12/1/1981 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823105089 5609137756031860 NI KETUT PINIH 12/1/1985 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823105282 5609137756031860 I MADE CAPRIAWAN 3/1/2006 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823105923 5609137756031860 KOMANG ANGGRI CINTIA 7/1/2009 0:00 A2