Data Rtm Desa Syakin Pbi, Kecamatan Kintamani Lanjutan

  • 24 Agustus 2016
Data RTM Desa Syakin PBI, Kecamatan Kintamani Lanjutan
  • 24 Agustus 2016

Artikel Lainnya

Cari Artikel

 
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823202403 2213957507179270 NI NYOMAN WANGI 12/1/1942 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823203551 2213957507179270 NI SALIN 12/1/1943 0:00 T1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823203595 2213957507179270 I WAYAN CARKA 12/1/1976 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823205564 2242050899521530 I KETUT PASEK 12/1/1975 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823206486 2242050899521530 NI MADE WARTINI 12/1/1985 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823206622 2242050899521530 I WAYAN SUMADI 2/1/2001 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823206688 2242050899521530 I KADEK KARYA SUANTIKA 3/1/2006 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823207612 2242050899521530 I KEMBAR MUKTI 12/1/1930 0:00 T1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823208398 2242115313026110 I KADEK WINAYA 12/1/1980 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823208681 2242115313026110 NI KETUT SUARNING 12/1/1983 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823210503 2242115313026110 NI LUH SARIANI 12/1/2000 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823210558 2242115313026110 NI NENGAH KARTINI 2/1/2004 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823211098 2242115313026110 I KETUT ADI PUTRA 6/1/2008 0:00 A3  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823211291 2278940374907890 I NENGAH NASTRA 12/1/1960 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823211662 2278940374907890 NI CEREN 12/1/1962 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823211706 2278940374907890 NI WAYAN RAI 12/1/1962 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823212055 2278940374907890 NI MADE BUDIASIH 12/1/1996 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823213451 2278940374907890 I GDE DWI ARTAWAN 12/1/2003 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823214529 2278940374907890 I NENGTAH GEDEL 12/1/1948 0:00 T1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823215633 2286709970378530 I NENGAH TAMBUN 12/1/1942 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823216195 2294101600743420 I WAYAN TETEG 12/1/1978 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823216252 2294101600743420 NI WAYAN MILIH 12/1/1978 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823216577 2294101600743420 I MADE SUTRA 8/1/1997 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823216588 2556511223007290 I MADE SELAMAT 12/1/1977 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823217095 2294101600743420 I NYOMAN SUPERDANA 6/1/2000 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823218434 2556511223007290 NI LUH MANIK SUDIASIH 12/1/1979 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823218873 2404039889041080 NI MADE PASEK 12/1/1967 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823219727 2404039889041080 NI KADEK SARIWATI 7/1/2004 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823219841 2404039889041080 I KOMANG PRATIMAYASA 6/1/2006 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823220008 2556511223007290 NI PUTU NOVI SRIANTINI 12/1/2000 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823221461 2556511223007290 I KADEK KRISNA SWANTARA 12/1/2004 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823222056 2570405449140460 I WAYAN KARTIKAYASA 5/1/1986 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823222563 2570405449140460 NI KETUT SUPARMI 12/1/1992 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823224251 2570405449140460 I PUTU JULIAN PRATAMA 7/1/2011 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823224497 2570405449140460 NI LUH RENTET 12/1/1959 0:00 T1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823224587 2637935211305960 I WAYAN MADIR 12/1/1976 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823225432 2637935211305960 NI WAYAN SUAMI 12/1/1979 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823225454 2637935211305960 NI LUH SULATRINI 12/1/1997 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823225937 2637935211305960 NI NYOMAN PASTIANI 7/1/2001 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823227175 2637935211305960 I GEDE MARIASA 4/1/2007 0:00 A3  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823229177 2758370393392850 I NYOMAN GARAM 12/1/1988 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000823229212 2758370393392850 JRO SIYEM 12/1/1990 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824142914 6583236330666130 NI NYOMAN PURI 7/1/1986 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824143882 6583236330666130 I WAYAN MA 11/1/2000 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824144398 6583236330666130 NI KADEK RANI 7/1/2002 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824147346 6776213509620730 I NYOMAN MUNGGU 6/1/1976 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824147392 6776213509620730 NI NYOMAN SARIANTINI 8/1/1977 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824147583 6776213509620730 I WAYAN REGEP 3/1/2002 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824147763 6776213509620730 I MADE SUKAWAN 1/1/2005 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824149045 6852900152226270 I KETUT SUKA 12/1/1981 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824149822 6852900152226270 NI WAYAN SUKARINI 7/1/1986 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824151093 6852900152226270 NI WAYAN KARSINI 4/1/2000 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824151273 6852900152226270 I MADE SUARTIKA 3/1/2004 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824151464 6906866416499390 I WAYAN MERTA 12/1/1959 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824152151 6906866416499390 NI KARTI 12/1/1961 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824152329 6906866416499390 I WAYAN LAGU 12/1/1989 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824152803 6906866416499390 NI NYOMAN SARWA 12/1/1993 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824153152 6906866416499390 NI KETUT SEPON 12/1/1994 0:00 A3  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824153275 6906866416499390 NI WAYAN PARWATI 1/1/2000 0:00 A4  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824154344 6906866416499390 NI MADE DEWI 6/1/2004 0:00 A5  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824154625 6906866416499390 NI NENGAH RINCI 9/1/2006 0:00 A6  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824154693 6906866416499390 ARYA SUANTARA 8/1/2008 0:00 A7  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824154974 7080885610324290 I WAYAN SARIANA 12/1/1971 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824156166 7080885610324290 NI NENGAH WARSI 12/1/1976 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824156932 7080885610324290 NI KETUT WARTINI 3/1/2000 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824156998 7080885610324290 I MADE EKA PARTAWAN 9/1/2007 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824158653 7133554804892040 I WAYAN SARENG 12/1/1985 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824158697 7133554804892040 NI NENGAH SANIP 12/1/1985 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824159283 7133554804892040 NI LUH SUKRIANI 8/1/2009 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824159867 7161545093957900 I WAYAN WARKI 12/1/1979 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824160047 7161545093957900 NI KADEK KARTINI 12/1/1986 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824160532 7161545093957900 I NYOMAN RADIPAWIJAYA 8/1/2006 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824161375 7161545093957900 I KETUT ADI SAPUTRA 12/1/2009 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824161533 7214656665697880 I NENGAH SARTONO 8/1/1990 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824162084 7214656665697880 NI KETUT JULIARTINI 4/1/1992 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824162354 7214656665697880 I GEDE REDI PON 6/1/2011 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824162815 7214656665697880 I WAYAN MULIA 12/1/1961 0:00 T1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824163142 7214656665697880 I GEDE SUARDIKA 5/1/1985 0:00 T2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824163669 7214656665697880 I PUTU RESPAWAN 7/1/2008 0:00 T3  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824168024 7284716168139170 I WAYAN KASTAWA 12/1/1970 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824168902 7284716168139170 NI KETUT WARNI 12/1/1980 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824169014 7284716168139170 I GEDE SUPERDANA 7/1/1999 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824169666 7284716168139170 I MADE PATRA 6/1/2005 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824171411 7335267925102500 I NYOMAN KARMAT 12/1/1982 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824171466 7335267925102500 NI KADEK SUPER 12/1/1989 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824171534 7335267925102500 NI WAYAN SERIMALIH 9/1/2006 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824171815 7335267925102500 I KADEK AGUS WIRAGNA 12/1/2008 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824172761 7338918654223530 I WAYAN ARUM 4/1/1973 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824172895 7338918654223530 NI LUH TAWI 12/1/1975 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824172985 7338918654223530 NI PUTU PARWATI 3/1/2001 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824173064 7338918654223530 NI KADEK RAMI 8/1/2004 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824175764 7470121308844520 I KETUT SEPON 12/1/1994 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824176258 7470121308844520 NI LUH MANIS 1/1/1995 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824176473 7470121308844520 NI MADE DEWI 6/1/2004 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824177485 7470121308844520 NI NYOMAN RINCI 9/1/2006 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824177632 7470121308844520 ARYA SUANTARA 8/1/2008 0:00 A3  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824188408 7801980566136270 I NYOMAN TEGAL 12/1/1950 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824188511 7801980566136270 I KETUT DARMAWAN 12/1/1994 0:00 A3  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824188836 7801980566136270 NI WAYAN BUDA ASTINI 12/1/1990 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824189073 7801980566136270 I KETUT CAR 12/1/1988 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824189962 7801980566136270 NI KADEK 12/1/1989 0:00 T1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824190434 7801980566136270 I PUTU ADNYANA 11/1/1996 0:00 T2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824191637 7801980566136270 NI KADEK ARIANI 11/1/1997 0:00 T3  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824191918 7924923992701030 NI WAYAN URIP 7/1/1953 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824192414 7924923992701030 I GEDE PICA 7/1/2000 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824192921 7943254906679380 I NYOMAN MENTAL 12/1/1983 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824193268 7943254906679380 I JERO SIKI 12/1/1982 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824193821 7943254906679380 NI LUH PARWATI 10/1/2006 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824194495 7943254906679380 NI MADE ADITIA 5/1/2007 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824194708 7943254906679380 I KOMANG SUARTAYA 6/1/2009 0:00 A3  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824197061 8020332393398170 I NYOMAN BOREH 7/1/1974 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824197869 8020332393398170 NI NYOMAN RUNCI 7/1/1976 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824198242 8020332393398170 I GEDE ENDRAWAN 1/1/2001 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824198962 8020332393398170 NI KADEK MERIANI 3/1/2003 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824199366 8021148436620080 I WAYAN REDIM 12/1/1964 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824199491 8021148436620080 NI NYOMAN SUKRI 12/1/1967 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824200187 8021148436620080 NI WAYAN TARNI 12/1/1992 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824200244 8021148436620080 NI NYOMAN MANIS 12/1/1993 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824200514 8021148436620080 NI KETUT MULIADI 12/1/1998 0:00 A3  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824201087 8021148436620080 I WAYAN MANDIA 6/1/1999 0:00 A4  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824201706 8021148436620080 NI MADE RINI 7/1/2003 0:00 A5  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824202011 8021148436620080 I NYOMAN SUKAWA 11/1/2005 0:00 A6  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824202426 8145998842634330 I MADE SULADRA 7/1/1975 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824202707 8145998842634330 NI MADE SUPARMI 7/1/1981 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824203168 8145998842634330 I WAYAN WANDA 6/1/1997 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824204485 8145998842634330 NI NENGAH SUKRAPI 8/1/2000 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824204744 8145998842634330 NI WAYAN BUDIASIH 7/1/2006 0:00 A3  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824204957 8171072856687880 NI WAYAN SARWI 12/1/1978 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824205058 8171072856687880 NI WAYAN BUDIANI 8/1/2000 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824205464 8171072856687880 I MADE SAPUTRA 12/1/2002 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824209841 8203727504658890 I KETUT TULUS 12/1/1939 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824209931 8203727504658890 NI KETUT LANUS 12/1/1959 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824212956 8291851633435100 I NYOMAN SIMAN 12/1/1960 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824214161 8291851633435100 NI NYOMAN NGASIH 12/1/1964 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824214532 8291851633435100 NI KETUT MUDIANI 7/1/1993 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824214824 8291851633435100 I GEDE EKA BUDIANTA 9/1/1995 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824215274 8291851633435100 NI NENGAH WATRI 11/1/1997 0:00 A3  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824215443 8307871859724790 I MADE SOMA 10/1/1970 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824215498 8307871859724790 NI NENGAH SIMPEN 12/1/1975 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824215533 8307871859724790 NI WAYAN MITA DEWI 4/1/1996 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824215724 8307871859724790 NI NENGAH SRI WAHYUNI 3/1/1999 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824216602 8307871859724790 NI KOMANG MATLIANI 12/1/2005 0:00 A3  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824224656 8468971795096960 I KETUT PAING 12/1/1976 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824225679 8468971795096960 NI NYOMAN MUDIASIH 12/1/1978 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824225769 8468971795096960 I KADEK SUARSANA 12/1/1997 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824226895 8468971795096960 I NYOMAN KRISMON 3/1/2003 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824227029 8468971795096960 NI KETUT PARI 11/1/2009 0:00 A3  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824227277 8487414376810980 I MADE SUKA 12/1/1978 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824228302 8487414376810980 NI KOMANG AYU 12/1/1978 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824228381 8487414376810980 I WAYAN EKAJAYA 11/1/2000 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824228469 8487414376810980 NI KADEK NOPIYANI 10/1/2002 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824228583 8487414376810980 I MADE BUDIAWAN 7/1/2004 0:00 A3  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824233342 8597966855846080 I KETUT LIPET 7/1/1966 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824233915 8597966855846080 NI NYOMAN CARA 12/1/1972 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824234657 8597966855846080 I GEDE BUDIYASA 8/1/1996 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824234725 8597966855846080 NI NYOMAN SARMI W 4/1/2005 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824236266 8677604115288920 I WAYAN KOPOD 12/1/1983 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824236312 8677604115288920 NI LUH SUDIASIH 12/1/1981 0:00 I