Data Rtm Desa Syakin Pbi, Kecamatan Kintamani Lanjutan

  • 24 Agustus 2016
Data RTM Desa Syakin PBI, Kecamatan Kintamani Lanjutan
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824733707 1659704886978570 I MADE SUDIRMAN 12/1/1984 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824733887 1659704886978570 NI KETUT WIRATI 12/1/1993 0:00 A3  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824734484 1659704886978570 I WAYAN SIGRA 12/1/1982 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824734721 1659704886978570 NI PUTU SURIANI 12/1/1993 0:00 T1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824735215 1691620776356270 I MADE KUMPUL 12/1/1985 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824735362 1691620776356270 NI WAYAN ANIK 12/1/1986 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824735439 1691620776356270 I PUTU BAYU 4/1/2006 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824738051 1744182576417880 I WAYAN CARMA 5/1/1986 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824738905 1744182576417880 NI WAYAN TERDIT 1/1/1987 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824739647 1744182576417880 I PUTU AGUS PUTRA 2/1/2003 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824740582 1769196467595730 I WAYAN DARMA 12/1/1972 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824740661 1769196467595730 NI LUH AYU 12/1/1978 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824740716 1769196467595730 I WAYAN SUARTA 12/1/1997 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824741346 1769196467595730 NI MADE RANIASIH 11/1/1999 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824742955 1769196467595730 NI KOMANG ARIANI 8/1/2004 0:00 A3  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824746645 5790926543060850 I KADEK YUDI WIRASTAWAN 3/1/2005 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824747231 5827481001725980 NI MADE SAYUB 12/1/1952 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824747488 5827481001725980 I KETUT SADU 12/1/1981 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824747589 5827481001725980 I NYOMAN ARTOM 12/1/1993 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824750976 5902393816504060 I KADEK RAME 12/1/1984 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824751584 5902393816504060 NI LUH SUTARINI 1/1/1986 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824751652 5902393816504060 I GEDE ANDIKA 11/1/2004 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824751729 5902393816504060 I MADE RISKI 9/1/2007 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824753125 5977010284751720 I WAYAN SOMA 12/1/1978 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824754126 5977010284751720 NI KOMANG JANA 12/1/1979 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824754677 5977010284751720 I WAYAN PANJI 12/1/2001 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824755724 5977010284751720 I MADE ARNAWA 9/1/2003 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824757131 5977010284751720 I NYOMAN MERTA 9/1/2005 0:00 A3  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824759864 6008861760800520 I NENGAH SANTI 12/1/1945 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824760325 6008861760800520 NI NENGAH MENYAR 12/1/1950 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824760459 6008861760800520 I NYOMAN TONI 12/1/1983 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824760551 6008861760800520 NI KETUT CANA 12/1/1982 0:00 T1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824760584 6008861760800520 NI WAYAN AYU 7/1/2004 0:00 T2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824760898 6008861760800520 I KADEK DIKA 6/1/2007 0:00 T3  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824761091 6008861760800520 NI NYOMAN RANI 5/1/2008 0:00 T4  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824762237 6008861760800520 NI KETUT PUTRI 7/1/2009 0:00 T5  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824762856 6008861760800520 I PUTU SUDA 5/1/2011 0:00 T6  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824762902 6025577789797180 I WAYAN SUPARTA 12/1/1981 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824763137 6025577789797180 NIM LUH SUMIASIH 12/1/1984 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824763161 6025577789797180 NI PUTU JUNIATI 7/1/2001 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824763993 6025577789797180 NI KADEK SUMARIATI 9/1/2004 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824764105 6025577789797180 I KOMANG RADIARTA 12/1/2009 0:00 A3  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824764454 6025577789797180 I KETUT LAMA 12/1/1940 0:00 T1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824765545 6155792599540810 I MADE LEDANG 12/1/1966 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824765905 6155792599540810 NI LUH SARI 12/1/1966 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824765973 6155792599540810 I KOMANG PUTRA 6/1/1991 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824768717 6243203777270960 I NENGAH PENPEN 12/1/1952 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824768853 6243203777270960 NI TILEM 12/1/1953 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824769134 6243203777270960 I KETUT PAING 7/1/1990 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824769606 6243203777270960 NI MADE SEPI 7/1/1994 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824774556 6375209587285010 I KETUT RIBEK 12/1/1954 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824774736 6375209587285010 NI NYOMAN SUMIDI 12/1/1962 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824775355 6375209587285010 I NYOMAN SUKARMAN 7/1/1990 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824775669 6404127606624790 I WAYAN NECA 12/1/1986 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824776705 6404127606624790 NI WAYAN ARIANI 7/1/1991 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824776863 6404127606624790 I PUTU ADI SAPUTRA 6/1/2010 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824776907 6439024234233410 I WAYAN NGETIS 6/1/1970 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824777065 6439024234233410 NI NYOMAN SULASTRI 7/1/1971 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824777324 6439024234233410 NI PUTU KUSMAWATI K 8/1/2002 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824777469 6439024234233410 I MADE SARNAWA 5/1/2004 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824778786 6471219292455060 I MADE DARTA 12/1/1978 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824779528 6471219292455060 NI WAYAN SRINADI 12/1/1978 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824779754 6471219292455060 NI LUH SUSIANI 12/1/2002 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824779855 6471219292455060 I KADEK ANTONI 12/1/2003 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824780384 6471219292455060 I KETUT RANAS 12/1/2007 0:00 A3  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824780755 6526379573501950 I NENGAH SIANA 12/1/1972 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824781262 6526379573501950 NI LUH SURIATI 12/1/1978 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824781609 6526379573501950 NI WAYAN RATMIWATI 9/1/1997 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824782026 6526379573501950 NI KADEK ENAWATI 10/1/2002 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824782443 6526379573501950 NI KOMANG PELIYANI 6/1/2004 0:00 A3  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824782487 6526379573501950 NI PUTU NILAYANTI 10/1/2010 0:00 A4  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0000824784996 6583236330666130 I KETUT SUARTIKA 5/1/1986 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0001055024594 1754529156024420 I MANGKU RATEP 12/1/1957 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0001055024605 1754529156024420 NI WAYAN SIMIN 12/1/1959 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0001055024616 1754529156024420 NI KETUT KARI 12/1/1984 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0001055024627 1754529156024420 I WAYAN GUNAWAN 7/1/1994 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0001055024638 1843327605711400 I KETUT CARMA 12/1/1977 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0001055024649 1843327605711400 NI NYOMAN RATI 12/1/1986 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0001055024651 1843327605711400 I PUTU SUDIARTA 10/1/2008 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0001055024662 4276040032931200 I KETUT SUARTAWAN 12/1/1981 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0001055024673 4276040032931200 NI KETUT SASIH 12/1/1987 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0001055024684 4276040032931200 I WAYAN SANDIKA P 8/1/2009 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0001055024695 4324384189153000 I NENGAH BERAPAK 7/1/1945 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0001055024706 4324384189153000 NI KETUT PECIH 7/1/1951 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0001055024796 7162644605925500 I NENGAH PAING 12/1/1953 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0001055024807 7162644605925500 NI NYOMAN MENYOL 12/1/1958 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0001055024853 7704952939690920 I WAYAN DARTA 12/1/1973 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0001055024864 7704952939690920 NI NYOMAN RADI 12/1/1975 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0001055024875 7704952939690920 I NYOMAN BUDIASA 4/1/1995 0:00 A1  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0001055024886 7704952939690920 I WAYAN SEREG 6/1/1999 0:00 A2  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0001055024921 7809470976713060 I WAYAN BUDIANA 12/1/1984 0:00 P  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0001055024932 7809470976713060 NI KADEK YUDIASIH 12/1/1986 0:00 I  
BALI BANGLI KINTAMANI SIYAKIN BD SIYAKIN BANJAR SIYAKIN 0001055024943 7809470976713060 I WAYAN PERASTAWAN 5/1/2007 0:00 A1  
  • 24 Agustus 2016

Artikel Lainnya

Cari Artikel